شرکای تجاری

شرکای تجاری

tehran

دانشگاه علوم پزشکی تهران

iran

دانشگاه علوم پزشکی ایران

baghiyat_allah

بیمارستان بقیه الله

markaz_ghalb

مرکز قلب تهران

rasol_akram

بیمارستان فوق تخصصی رسول اکرم

milad

بیمارستان فوق تخصصی میلاد

shariati

بیمارستان دکتر شریعتی

zahra_kerman

بیمارستان فاطمه الزهرا کرمان

sadighi_yazd

بیمارستان فوق تخصصی صدوقی یزد

sadighi_esfehan

بیمارستان آیت الله صدوقی اصفهان

sasan

بیمارستان فوق تخصصی ساسان

semnan

دانشگاه علوم پزشکی سمنان

omid

بیمارستان امید

rajaie_ghazvin

مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی قزوین

razavi

بیمارستان فوق تخصصی رضوی

shahrekord

بیمارستان آیت الله کاشانی شهرکرد

mohamadi_bandar

بیمارستان شهید محمدی بندرعباس

mosavi_zanjan

مرکز آموزشی درمانی آیت الله موسوی زنجان