کارنامه

اهمیت دیجیتالی شدن بیمارستان‌ها و مراکز درمان

اهمیت دیجیتالی شدن بیمارستان‌ها

پیشرفت و توسعه فناوری دیجیتال و تاثیر آن در عصر حاضر بر کسی پوشیده نیست و تمامی جوانب زندگی روزمره‌ انسان‌ها را به صورت گسترده تحت تاثیر خود قرار داده است. ابتدا در حوزه سلامت نسبت به دیجیتالی شدن مقاوت صورت می‌گرفت ولی باگذشت زمان به سمت تغییر ساختار و ... اطلاعات بیشتر