راهنمای کاربری نرم افزارها

سیستم تحت وب Metric DICOM

سیستم MARCO Metric Web Server دسترسی متخصصین به تصاویر از طریق Web را فراهم می آورد، به نحوی متخصص و رادیولوژیست تنها با دسترسی به اینترنت و باز کردن Website مرکز درمانی و وارد نمودن Username و رمز عبور به لیست بیماران دسترسی می یابد. و با استفاده از امکانات تعبیه شده به سهولت تصاویر مربوطه را مرور می نماید.طراحی این سیستم از استاندارد DICOM  بهره گیری نموده است و بدین وسیله حتی اگر کاربر به رایانه دستی خود نیز دسترسی نداشته باشد، تنها با دسترسی به اینترنت امکان مرور تصاویر و گزارش نویسی را در اختیار خواهد داشت.